Innhentingav helse-og miljødata-Evalueringsrapport