Fakta om solenergi

Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan i början av 90-talet och förny­bar energi är nu den marknad som har snabbast tillväxt. Med ökande miljöproblem och sti­gande energipriser blir solenergi allt viktigare för såväl småhusägare som för kommunala och privata fastighetsförvaltare och energibolag.

Solenergi vinner i längden och är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solstrålningen kan användas för att generera både värme och elektricitet. Det sker med minimal miljöpåverkan och inom vissa områden till en överlägsen ekonomi.

Då en solenergianläggning inte har någon driftskostnad att ta hänsyn till bestäms energi­pri­set av kapitalkostnaden. En låg ränta och en lång amorteringstid, eller pengar ur madras­sen, ger ofta bra lönsamhet! Till skillnad från andra energislag har solenergin endast en fast kostnad under avskrivningstiden (oberoende av energiprisändringar) och är helt gratis när anlägg­ningen är betald.

Solvärme – solfångare genererar värme och är främst intressanta där värmebehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är bra tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Då erhålls nära 100% förnybar värmeförsörjning och solvär­men kan stå för värmeförsörjningen på sommaren när biobränsleanläggningen har lägre verkningsgrad.

Solel – solceller genererar elektricitet och är främst intressanta där elbehoven överensstämmer med tillgänglig solinstrålning. Alla byggnader med elbehov under sommaren är bra tillämpningsområden där byggnadsintegrerade solceller kan anslutnas till elnätet. Solceller har sedan länge varit intressanta i de fall ledningsbunden elektricitet saknas eller är dyr att applicera, t.ex. inom fritidssektorn (båtar, husvagnar, mm.) eller för fyrar och över­vakning av elnät, m m.

Solstrålningen har momentant upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige.

Solfångare genererar momentant upp till 700 W värme­effekt per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år och beroende på typ av system.

Solceller genererar momen­tant upp till 150 W eleffekt per kvm och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på typ av system

Text från svensksolenergi.se